Повідомлення


25.05.2021 09:00

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА» 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

 


26.04.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 26.04.2021 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Охріменко І.О., Головою Лічильної комісії – Сторожук Ю.М.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Є.В. Івченко


20.04.2021

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 26.04.2021 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 20.04.2021 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Є.В. Івченко


22.03.2021

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 26.04.2021 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18.03.2021 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Є.В. Івченко


22.03.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ (далі - Загальні збори АТ) відбудуться 26.04.2021 року о 10:00 годині за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15.

 

Проєкт порядку денного:

 1.      Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2.      Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
 3.      Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
 4.      Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2020 рік.
 5.      Про затвердження річного звіту АТ за 2020 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 6.      Про розподіл прибутку АТ за 2020 рік.
 7.      Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2020 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період звітний

Період попередній

Усього активів

322 230

654 279

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5 891

392

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

85 273

146 573

Гроші та їх еквіваленти

1 653

14 853

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-52 859

-37 354

Власний капітал

- 51 309

-35 804

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1550

1550

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

306 735

647 228

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 15 505

30 736

Середньорічна кількість акцій (шт)

15 500

15 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1000,32258

1982,96774

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах АТ, відбудеться у день проведення Загальних зборів АТ з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, станом на 24:00 20.04.2021 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів АТ, та проєктом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ.

Проєкти рішень по питанням проєкту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожук Ю.М, а також затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по сьоме питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів – Генерального директора АТ Івченко Є.В., Секретарем Загальних зборів – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
 3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2020 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити річний звіт АТ за 2020 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 6. По шостому питанню: Отриманий за результати діяльності в 2020 році збиток покривати за рахунок надходжень від господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.
 7. По сьомому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2020 рік.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: www.neo-vita.com.ua

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішення Наглядової ради АТ від 01.03.2021 р.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                                                                                                      Є.В. Івченко

 


10.08.2020

Повідомлення про дострокове погашення облігацій

Повідомлення про дострокове погашення облігацій

 


07.08.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 


22.07.2020

Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 


17.07.2020

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 20 липня 2020 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14.07.2020 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Є.В. Івченко

 


19.06.2020

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 20 липня 2020 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 12 червня 2020 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Є.В. Івченко

 


19.06.2020

Повідомлення акціонерів

Повідомлення акціонерів

 


01.11.2019

Особлива інформація

Особлива інформація

 


25.07.2019

ПРОТОКОЛ

Засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

м. Київ                                                                                                                                                                        25 липня 2019 р.

 

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Давидовська Євгенія Павлівна.

Члени Наглядової ради: Лозюк Сергій Володимирович, Бєлякова Наталія Іванівна.

 

Засідання Наглядової ради ПрАТ «НЕО ВІТА» (надалі – АТ) є правомочним. Кворум – 100%.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про дострокове погашення облігацій.
 2. Про надання повноважень.

 

1. З першого питання Порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ Давидовську Є.П., яка запропонувала:

1.1. Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії BС у зв’язку із достроковим введенням в експлуатацію житлового будинку №005, 18  (вісімнадцятої) черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва») (назва об‘єкту будівництва відповідно до Сертифікату серії ІУ №163190390745 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва»).

1.2. Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску облігацій серії BС до погашення - 05 серпня 2019 року. Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серії BС 30 вересня 2019 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серії BС, повідомивши їх про прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень у вигляді простих листів та здійснення оголошення на власному веб сайті http://www.neo-vita.com.ua за 10 днів до початку дострокового погашення зазначеної серії облігацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії BС у зв’язку із достроковим введенням в експлуатацію житлового будинку №005, 18  (вісімнадцятої) черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва») (назва об‘єкту будівництва відповідно до Сертифікату серії ІУ №163190390745 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва»).

1.2. Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску облігацій серії BС до погашення - 05 серпня 2019 року. Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серії BС 30 вересня 2019 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серії BС, повідомивши їх про прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень у вигляді простих листів та здійснення оголошення на власному веб сайті http://www.neo-vita.com.ua за 10 днів до початку дострокового погашення зазначеної серії облігацій.

 

 1. 2.       З другого питання Порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ Давидовську Є.П., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

 

Голова Наглядової ради               ________________________          Давидовська Є.П.

 Член Наглядової ради                   ________________________          Лозюк С.В.

 Член Наглядової ради                   ________________________          Бєлякова Н.І.


26.06.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

 

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 20.06.2019 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Охріменко І.О., Головою Лічильної комісії – Сторожук Ю.М.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»

Ю.Л. Вальчук


21.06.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

 

 

 

Вальчук Юрiй Леонiдович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            01014 м. Київ, вулиця Болсуновська, 13-15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            35372603

5. Міжміський код та телефон, факс

            +38044-502-89-34, +38044-502-89-34

6. Адреса електронної пошти

            office@neo-vita.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.neo-vita.com.ua

21.06.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.06.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Манишина Людмила Олександрівна

 

0

Зміст інформації:

1. Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Манишину Людмилу Олександрівну, на пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 25.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ не володiє. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.06.2019

обрано

Член Наглядової ради

Бєлякова Наталія Іванівна

 

0

Зміст інформації:

2. Обрати Бєлякову Наталію Іванівну на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради не володіє акціями АТ, є представником акціонера Шек Н.С. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ "НЕО ВІТА", бухгалтер; ТОВ "БРОК-ЕНЕРГІЯ", бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

20.06.2019

обрано

Члена Наглядової ради

Давидовська Євгенія Павлівна

 

0

Зміст інформації:

3. Обрати Давидовську Євгенію Павлівну на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради не володіє акціями АТ, є представником акціонера Шек Н.С. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ "НЕО ВІТА", головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

20.06.2019

обрано

Члена Наглядової ради

Лозюк Сергій Володимирович

 

50

Зміст інформації:

4. Обрати Лозюка Сергія Володимировича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради являється акціонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 50,00%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 20.10.2008 р. по 22.02.2012 р. – Київський мiський психоневрологiчний диспансер № 5, головний лiкар, з 17.11.2014 р. - ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя», провiдний фахiвець iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 


19.06.2019

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 20 червня 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 13.06.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


07.06.2019

ПРОТОКОЛ

Засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

м. Київ                                                                                                                                                                        07 червня 2019 р.

 

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Давидовська Євгенія Павлівна.

Члени Наглядової ради: Лозюк Сергій Володимирович, Манишина Людмила Олександрівна.

Засідання Наглядової ради ПрАТ «НЕО ВІТА» (надалі – АТ) є правомочним.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про дострокове погашення облігацій.
 2. Про надання повноважень.

1. З першого питання Порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ Давидовську Є.П., яка запропонувала:

1.1. Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії BD у зв’язку із достроковим введенням в експлуатацію житлового будинку №006, 19  (дев’ятнадцятої) черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва») (назва об‘єкту будівництва відповідно до Сертифікату серії ІУ №163190390745 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва»).

1.2. Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску облігацій серії BD до погашення - 20 червня 2019 року. Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серії BD 20 серпня 2019 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серії BD усіма доступними засобами, повідомивши їх про прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень у вигляді простих листів та здійснення оголошення на власному веб сайті http://www.neo-vita.com.ua за 10 днів до початку дострокового погашення зазначених серій облігацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії BD у зв’язку із достроковим введенням в експлуатацію житлового будинку № 006, 19 (дев’ятнадцятої) черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва») (назва об‘єкту будівництва відповідно до Сертифікату серії ІУ №163190390745 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва»).

1.2. Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску облігацій серії BD до погашення - 20 червня 2019 року. Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серії BD 20 серпня 2019 року.

1.3. Здійснити повідомлення власників облігацій серії BD усіма доступними засобами, повідомивши їх про прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень у вигляді простих листів та здійснення оголошення на власному веб сайті http://www.neo-vita.com.ua за 10 днів до початку дострокового погашення зазначених серій облігацій.

2. З другого питання Порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ Давидовську Є.П., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. (з правом передоручення) здійснювати дії щодо забезпечення виконання прийнятого рішення.

Голова Наглядової ради              ________________________         Давидовська Є.П.

Член Наглядової ради                  ________________________         Лозюк С.В.

Член Наглядової ради                  ________________________         Манишина Л.О.

 


28.05.2019

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 20 червня 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27.05.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


28.05.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нео-Віта» (далі – «АТ») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (надалі – «Загальні збори») згідно ч. 5 статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів: 20 червня 2019 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 10 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15.

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 09 годин 30 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 09 годин 50 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «Нео-Віта», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 13 червня 2019 року).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ

Проект рішення:

1.1.    Обрати Головою Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

1.2.    Встановити, що повноваження Голови Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ним протоколів.

2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та/або інші документи, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів: для доповідей надавати до 10 хвилин; для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин; через кожні 2 години перерва на 10 хвилин. Затвердити порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування).

4.Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме – укладення АТ із ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ЄДРПОУ 37449096), що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «Комфорт таун» (Код ЄДРІСІ 2331567) договорів купівлі-продажу цінних паперів емітованих ПрАТ «НЕО ВІТА» на суму, що не перевищує 1 184 044 780,00  (Один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) грн.

5.Про звільнення члена Наглядової ради АТ.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Манишиної Л.О.

6.Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Проект рішення:

Обрати члена Наглядової ради АТ; переобрати членів Наглядової ради АТ; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, та розмір їх винагороди; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати АТ письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Акціонери АТ або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів  за  адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15 кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Вальчук Ю.Л.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 27.05.2019 р., загальна кількість акцій становить 15 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 15 500 штук простих іменних акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів АТ та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: www.neo-vita.com.ua.

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

 


25.04.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 22.04.2019 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Охріменко І.О., Головою Лічильної комісії – Сторожук Ю.М.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»

Ю.Л. Вальчук

25.04.2019


23.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

 

 

 

Вальчук Юрiй Леонiдович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01014, м. Київ обл., Київ, Болсуновська, 13-15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

35372603

5. Міжміський код та телефон, факс

+38044-502-89-34 +38044-502-89-34

6. Адреса електронної пошти

office@neo-vita.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.neo-vita.com.ua

 

23.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

22.04.2019

288213812

1111444000

25.93

http://www.neo-vita.com.ua

Зміст інформації:

Прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме - є укладення АТ, як «Замовником», iз ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ», iдентифiкацiйний код юридичної особи 37449096, що дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв ПЗНВIФ «Комфорт таун» (код ЄДРIСI 2331567), як «Iнвестором», iнвестицiйного договору щодо iнвестицiйної участi Iнвестора у будiвництвi об’єкту нерухомостi з метою отримання Iнвестором пiсля завершення будiвництва визначених iнвестицiйним договором квартир, iз визначенням розмiру iнвестицiй згiдно iнвестицiйного договору не більше 288 213 812,00 грн. (двiстi вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв двiстi тринадцять тисяч вiсiмсот дванадцять гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 48 035 635,33 (сорок вiсiм мiльйонiв тридцять п’ять тисяч шiстсот тридцять п’ять гривень 33 коп.). Згiдно ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» та оскiльки конкретний значний правочин є визначеним, доцiльним є прийняття рішення про надання згоди, а не попереднє надання згоди на його вчинення.

 

 


19.04.2019

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 22 квітня 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 16.04.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


11.04.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни до порядку денного річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ (далі - Загальні збори АТ) відбудуться 22 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Згідно отриманої 01.04.2019 р. від акціонера Шек Н.С., у відповідності до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів АТ та проекту рішення до запропонованого питання, АТ не пізніше ніж за 10 днів до дати Загальних зборів АТ повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонеру.

Проект порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
 3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
 4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2018 рік.
 5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2018 рік.
 6. Про затвердження річного звіту АТ за 2018 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 7. Про розподіл прибутку АТ за 2018 рік.
 8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 10. Про зміну юридичної адреси АТ.
 11. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

1 111 444

898 229

Основні засоби (за залишковою вартістю)

351

279

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

300 789

212 656

Гроші та їх еквіваленти

5 010

1 093

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-68 090

-82 571

Власний капітал

-66 540

-81 021

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 550

1 550

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

932 038

967 065

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14 481

-7 902

Середньорічна кількість акцій (шт)

15 500

15 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

934,25806

-509,80645

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах АТ, відбудеться у день проведення Загальних зборів АТ з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, станом на 24:00 16.04.2019 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів АТ, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

   1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожук Ю.М, а також затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по десяте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
   2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
   3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ.
   4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
   5. По п’ятому питанню: Затвердити звіт незалежного аудитора за 2018 рік.
   6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт АТ за 2018 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
   7. По сьомому питанню: Не розподіляти прибуток, отриманий за результати діяльності в 2018 році. Направити прибуток на покриття збитків АТ.
   8. По восьмому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
   9. По дев’ятому питанню: Надати попередню згоду на укладення значних правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ.
   10. По десятому питанню: Змінити юридичну адресу АТ з 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71 на 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15; надати повноваження Генеральному директора АТ (з правом передоручення) на здійснення необхідних для цього дій.
   11. По одинадцятому питанню: Внести зміни до Статуту АТ, які пов’язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв’язку з набранням чинності змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та, з метою належного оформлення Статуту згідно вимог чинного законодавства, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати Статут, а Генерального директора АТ (з правом передоручення) – здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 01.03.2019 р., зміни в повідомлення внесено у відповідності до положень ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                                                                                              Ю.Л. Вальчук

 


22.03.2019

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 22 квітня 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18.03.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


22.03.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ (далі - Загальні збори АТ) відбудуться 22 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Проект порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
 3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
 4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2018 рік.
 5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2018 рік.
 6. Про затвердження річного звіту АТ за 2018 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 7. Про розподіл прибутку АТ за 2018 рік.
 8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 10. Про зміну юридичної адреси АТ.

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

1 111 444

898 229

Основні засоби (за залишковою вартістю)

351

279

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

300 789

212 656

Гроші та їх еквіваленти

5 010

1 093

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-68 090

-82 571

Власний капітал

-66 540

-81 021

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 550

1 550

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

932 038

967 065

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14 481

-7 902

Середньорічна кількість акцій (шт)

15 500

15 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

934,25806

-509,80645

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах АТ, відбудеться у день проведення Загальних зборів АТ з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, станом на 24:00 16.04.2019 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів АТ, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

   1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожук Ю.М, а також затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по десяте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
   2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
   3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ.
   4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
   5. По п’ятому питанню: Затвердити звіт незалежного аудитора за 2018 рік.
   6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт АТ за 2018 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
   7. По сьомому питанню: Не розподіляти прибуток, отриманий за результати діяльності в 2018 році. Направити прибуток на покриття збитків АТ.
   8. По восьмому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
   9. По дев’ятому питанню: Надати попередню згоду на укладення значних правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ.
   10. По десятому питанню: Змінити юридичну адресу АТ з 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71 на 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15; надати повноваження Генеральному директора АТ (з правом передоручення) на здійснення необхідних для цього дій.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішення Наглядової ради АТ від 01.03.2019 р.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                                                                                              Ю.Л. Вальчук


04.03.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 28.02.2019 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Охріменко І.О.; Головою Лічильної комісії – Сторожуком Ю.М.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


04.03.2019

04.03.2019 р.                                                                                                                                                        м. Київ          

 

Наказ:

Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серій BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX у зв’язку із достроковим введенням в експлуатацію житлових будинків № 001a, № 001b, №001c, №001d, №001e, №001f 15-ї черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва») (назва об‘єкту будівництва відповідно до Сертифікату серії ІУ  №163183412003 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва»).

Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску облігацій серій BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX до погашення - 14 березня 2019 року. Встановити нову (дострокову) дату закінчення погашення випуску облігацій серій BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX  15 серпня 2019 року.

Здійснити повідомлення власників облігацій серій BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX усіма доступними засобами, повідомивши їх про прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень, здійснення оголошення на власному веб сайті http://www.neo-vita.com.ua, та здійснення оголошення в державному друкованому засобі масової інформації Газета Верховної Ради «Голос України» за 10 днів до початку дострокового погашення зазначених серій облігацій.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


27.02.2019

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 28 лютого 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 22.02.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


12.02.2019

ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 28 лютого 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.02.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук


12.02.2019

                                                                                                                                                                   

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нео-Віта»

(код ЄДРПОУ 35372603, місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71) 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нео-Віта» (далі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») згідно ч.5 статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів: 28 лютого 2019 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 10 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 09 годин 30 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 09 годин 50 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «Нео-Віта», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 22 лютого 2019 року).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

   1. 1.        Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.    Обрати Головою Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

1.2.    Встановити, що повноваження Голови Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ним протоколів.

   1. 2.        Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та/або інші документи, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

   1. 3.        Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів: для доповідей надавати до 10 хвилин; для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин; через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

   1. 4.        Про емісію облігацій серії DA.

Проект рішення:

4.1. Здійснити емісію облігацій серії DA та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DA (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).

4.2. Розміщення облігацій серії DA здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DA (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).

   1. 5.        Про емісію облігацій серії DB.

Проект рішення:

5.1. Здійснити емісію облігацій серії DB та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DB (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).

5.2. Розміщення облігацій серії DB здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DB (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).

   1. 6.        Про емісію облігацій серії DC.

Проект рішення:

6.1. Здійснити емісію облігацій серії DC та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ­ DC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №3 до даного Протоколу).

6.2. Розміщення облігацій серії DC здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №3 до даного Протоколу).

   1. 7.        Про емісію облігацій серії DD.

Проект рішення:

7.1. Здійснити емісію облігацій серії DD та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №4 до даного Протоколу).

7.2. Розміщення облігацій серії DD здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №4 до даного Протоколу).

   1. 8.        Про емісію облігацій серії DE.

Проект рішення:

8.1. Здійснити емісію облігацій серії DE та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DE (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №5 до даного Протоколу).

8.2. Розміщення облігацій серії DE здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DE (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №5 до даного Протоколу).

   1. 9.        Про емісію облігацій серії DF.

Проект рішення:

9.1. Здійснити емісію облігацій серії DF та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DF (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №6 до даного Протоколу).

9.2. Розміщення облігацій серії DF здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DF (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №6 до даного Протоколу).

   1. 10.     Про емісію облігацій серії DG.

Проект рішення:

10.1. Здійснити емісію облігацій серії DG та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DG (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №7 до даного Протоколу).

10.2. Розміщення облігацій серії DG здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DG (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №7 до даного Протоколу).

   1. 11.     Про емісію облігацій серії DH.

Проект рішення:

11.1. Здійснити емісію облігацій серії DH та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DH (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №8 до даного Протоколу).

11.2. Розміщення облігацій серії DH здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DH (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №8 до даного Протоколу).

   1. 12.     Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-          залучення до розміщення андерайтера;

-          зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;

-          внесення змін до рішення про емісію облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

-          затвердження результатів емісії облігацій;

-          затвердження звіту про результати емісії облігацій;

-          прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

-          прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

-          прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

-          затвердження результатів конвертації облігацій;

-          прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

-          прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

-          прийняття рішення про викуп облігацій;

-          прийняття рішення про повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.

Проект рішення:

12.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

-          зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;

-          внесення змін до рішення про емісію облігацій;

-          прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

-          прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

-          прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

-          прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

-          прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

-          прийняття рішення про викуп облігацій;

-          прийняття рішення про повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.

12.2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

-          залучення до розміщення андерайтера;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

-          затвердження результатів емісії облігацій;

-          затвердження звіту про результати емісії облігацій;

-          затвердження результатів конвертації облігацій;

   1. 13.     Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору товариства Вальчуку Ю.Л. здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії (з правом передоручення).

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів  за  адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71 кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Вальчук Ю.Л.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 11.02.2019 р., загальна кількість акцій становить 15 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 15 500 штук простих іменних акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: www.neo-vita.com.ua.

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

 


07.11.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 29.10.2018 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Сторожуком Ю.М.; Головою Лічильної комісії – Сторожуком Ю.М.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

 

26.10.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 29 жовтня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23.10.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

12.10.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 29 жовтня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.10.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

12.10.2018


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Нео-Віта»

(код ЄДРПОУ 35372603, місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нео-Віта» (далі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») згідно ч.5 статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів: 29 жовтня 2018 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 10 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 09 годин 30 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 09 годин 50 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «Нео-Віта», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 23 жовтня 2018 року).

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. 1.        Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.    Обрати Головою Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

1.2.    Встановити, що повноваження Голови Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ним протоколів.

 1. 2.        Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та/або інші документи, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

 1. 3.        Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

                Затвердити наступний регламент Загальних зборів: для доповідей надавати до 10 хвилин; для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин; через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

 1. 4.        Про емісію облігацій серії BC.

Проект рішення:

4.1. Здійснити емісію облігацій серії BC та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ­BC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).

4.2. Розміщення облігацій серії BC здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії BC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).

 1. 5.        Про емісію облігацій серії BD.

Проект рішення:

5.1. Здійснити емісію облігацій серії BD та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ­BD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).

5.2. Розміщення облігацій серії BD здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії BD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).

 6.        Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-          залучення до розміщення андерайтера;

-          зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;

-          внесення змін до рішення про емісію облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

-          затвердження результатів емісії облігацій;

-          затвердження звіту про результати емісії облігацій;

-          прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

-          прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

-          прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

-          затвердження результатів конвертації облігацій;

-          прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

-          прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

-          прийняття рішення про викуп облігацій;

-          прийняття рішення про повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.

Проект рішення:

6.1.Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

-          зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;

-          внесення змін до рішення про емісію облігацій;

-          прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

-          прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

-          прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

-          прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

-          прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

-          прийняття рішення про викуп облігацій;

-          прийняття рішення про повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.

6.2.Визначити Генерального директора Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

-          залучення до розміщення андерайтера;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

-          затвердження результатів емісії облігацій;

-          затвердження звіту про результати емісії облігацій;

-          затвердження результатів конвертації облігацій;

 1. 7.        Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору товариства Вальчуку Ю.Л. здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів  за  адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71 кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Вальчук Ю.Л.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.  

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 11.10.2018р., загальна кількість акцій становить 15 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 15 500 штук простих іменних акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: www.neo-vita.com.ua.

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

11.06.2018


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Вальчук Юрiй Леонiдович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.06.2018

(дата)

 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Нео Вiта"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд. 9/2, офiс 71

4. Код за ЄДРПОУ

35372603

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)502-89-34 (044)502-89-34

6. Електронна поштова адреса

office@neo-vita.com.ua

 II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.06.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

11.06.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.neo-vita.com.ua

в мережі Інтернет

08.06.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

07.06.2018

Облігація підприємства цільова

1295700

237903.477

15348.611

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу: 07.06.2018;
2. Назва органу, що прийняв таке рiшення: загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Нео Вiта". Протокол б/н вiд 07.06.2018;
3. Вид та тип цiнних паперiв: Облiгацiя проста iменна;
4. Кiлькiсть цiнних паперiв: 1 295 700 шт.;
5. Сума цiнних паперiв: 237 903 477,00 грн.;
6. Спосiб розмiщення цiнних паперiв (публiчний, приватний): публiчний;
7. Розмiщення цiнних паперiв буде здiйснюватись через фондову бiржу без залучення торговця. Договiр андеррайтингу не укладався;
8. Рiшення про збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй - не приймалося;
9. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйнив сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв - 15348,611%;
Спiввiдношення (у вiдсотках) , загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 37108,817%;
10. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: При погашеннi облiгацiй, за наявностi чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть квартиру вiдповiдної загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй. Одна облiгацiя серiї EA, EB, EC, ED надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири об‘єкту у житловому будинку №005 18 черги будiвництва; одна облiгацiя серiї EE, EF, EG, EH, EJ надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири у житловому будинку № 006 19 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Житловий будинок № 005 18 черги будiвництва та № 006 19 черги будiвництва знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12;
11. Спосiб оплати цiнних паперiв: Оплата здiйснюється грошовими коштами на рахунок емiтента;
12. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрям використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА», будуть спрямованi в повному обсязi (100%) для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №005 18 черги будiвництва та №006 19 черги будiвництва об‘єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4 просп. Возз‘єднання,19, вул. Березневiй,12 у Днiпровському районi м. Києва», якi знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12, вiдповiдно до умов емiсiї.
Загальна новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв складає 12 957,00 кв. м. загальної площi квартир, а саме по будинках: 6067,0 кв.м. у будинку №005 18 черги будiвництва, 6890,0 кв.м. у будинку №006 19 черги будiвництва.
13. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв було прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства.
14. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: конвертацiя не передачена;
15. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: вiдсутня.

 

08.06.2018


Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Вальчук Юрiй Леонiдович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.06.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Нео Вiта"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд. 9/2, офiс 71

4. Код за ЄДРПОУ

35372603

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)502-89-34 (044)502-89-34

6. Електронна поштова адреса

office@neo-vita.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.06.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

11.06.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.neo-vita.com.ua

в мережі Інтернет

08.06.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

07.06.2018

Облігація підприємства цільова

1295700

237903.477

15348.611

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу: 07.06.2018;
2. Назва органу, що прийняв таке рiшення: загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Нео Вiта". Протокол б/н вiд 07.06.2018;
3. Вид та тип цiнних паперiв: Облiгацiя проста iменна;
4. Кiлькiсть цiнних паперiв: 1 295 700 шт.;
5. Сума цiнних паперiв: 237 903 477,00 грн.;
6. Спосiб розмiщення цiнних паперiв (публiчний, приватний): публiчний;
7. Розмiщення цiнних паперiв буде здiйснюватись через фондову бiржу без залучення торговця. Договiр андеррайтингу не укладався;
8. Рiшення про збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй - не приймалося;
9. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйнив сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв - 15348,611%;
Спiввiдношення (у вiдсотках) , загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 37108,817%;
10. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: При погашеннi облiгацiй, за наявностi чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть квартиру вiдповiдної загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй. Одна облiгацiя серiї EA, EB, EC, ED надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири об‘єкту у житловому будинку №005 18 черги будiвництва; одна облiгацiя серiї EE, EF, EG, EH, EJ надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири у житловому будинку № 006 19 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Житловий будинок № 005 18 черги будiвництва та № 006 19 черги будiвництва знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12;
11. Спосiб оплати цiнних паперiв: Оплата здiйснюється грошовими коштами на рахунок емiтента;
12. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрям використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА», будуть спрямованi в повному обсязi (100%) для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №005 18 черги будiвництва та №006 19 черги будiвництва об‘єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4 просп. Возз‘єднання,19, вул. Березневiй,12 у Днiпровському районi м. Києва», якi знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева 12, вiдповiдно до умов емiсiї.
Загальна новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв складає 12 957,00 кв. м. загальної площi квартир, а саме по будинках: 6067,0 кв.м. у будинку №005 18 черги будiвництва, 6890,0 кв.м. у будинку №006 19 черги будiвництва.
13. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв було прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства.
14. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: конвертацiя не передачена;
15. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: вiдсутня.

05.06.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НеО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 07 червня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 01.06.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

07.05.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

        У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 07 червня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 04.05.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

07.05.2018


Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів АТ (далі - Загальні збори АТ) відбудуться 07 червня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах АТ, відбудеться у день проведення Загальних зборів АТ з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, станом на 24:00 01.06.2018 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів АТ, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Проект порядку денного:

   1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ та затвердження регламенту роботи Загальних зборів АТ.
   2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
   3. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
   4. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.
   5. Про публічне розміщення облігацій АТ.
   6. Про визначення уповноваженого органу.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

   1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Охріменко І.О, а також затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по шосте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
   2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, внутрішні положення АТ, затверджені рішенням Загальних зборів АТ, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
   3. По третьому питанню: Внести зміни до Статуту АТ, які пов’язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв’язку з набранням чинності змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та, з метою належного оформлення Статуту згідно вимог чинного законодавства, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати Статут, а Генерального директора АТ (з правом передоручення) – здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту АТ.
   4. По четвертому питанню: Внести зміни до внутрішніх положень АТ, шляхом викладення їх у новій редакції, та затвердити їх, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати зазначені внутрішні положення АТ.
   5. По п’ятому питанню: Здійснити публічне розміщення облігацій АТ для фінансування житлових будинків № 005 вісімнадцятої черги будівництва та № 006 дев’ятнадцятої черги будівництва об‘єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Березнева, 12.
   6. По шостому питанню: Уповноважити Генерального директора АТ приймати наступні рішення та здійснювати наступні дії: щодо зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, внесення змін до проспекту емісії облігацій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій, затвердження звіту про результати розміщення облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, прийняття рішення про проведення конвертації облігацій, прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії), затвердження результатів конвертації облігацій, прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій, прийняття рішення про дострокове погашення облігацій, прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій, повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Уповноважений орган щодо залучення до розміщення андеррайтера не визначати, оскільки це не передбачено умовами емісії.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів АТ затверджено рішення Наглядової ради АТ від 03.05.2018 р.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»      Ю.Л. Вальчук

27.04.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на
позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 26.04.2018 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Охріменко І.О., Головою Лічильної комісії – Сторожук Ю.М.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                                                                           Ю.Л. Вальчук

25.04.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 26 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 20.04.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

23.04.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА», проведених 18.04.2018 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Охріменко І.О., Головою Лічильної комісії – Сторожук Ю.М.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                                                                           Ю.Л. Вальчук

23.04.2018

17.04.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 18 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 12.04.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

10.04.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), що відбудуться 26 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 10.04.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

10.04.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що у відповідності до положень ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» (оскільки цього вимагають інтереси АТ) позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24:00 20.04.2018 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

 

Проект порядку денного:

   1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
   2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
   3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.
   4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
   5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

   1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожука Ю.М.
   2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ та внутрішні положення, затверджені рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
   3. По третьому питанню: затвердити наступний порядок голосування та регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по п’яте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
   4. По четвертому питанню: внести зміни до Статуту АТ, які пов’язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв’язку з набранням чинності змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та, з метою належного оформлення Статуту згідно вимог чинного законодавства, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати Статут, а Генерального директора АТ (з правом передоручення) – здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту АТ.
   5. По п’ятому питанню: внести зміни до внутрішніх положень АТ, шляхом викладення їх у новій редакції, та затвердити їх, уповноважити  Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати зазначені внутрішні положення АТ.

 

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ та порядок денний затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 10.04.2018 року. Рішенням Наглядової ради АТ також встановлено, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, на підставі положень ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають інтереси АТ.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                   Ю.Л. Вальчук

16.03.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ (далі - Загальні збори АТ) відбудуться 18 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Проект порядку денного:

   1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
   2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
   3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
   4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
   5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
   6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
   7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
   8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
   9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

380 265

283 929

Основні засоби 

6 572

5 739

Довгострокові фінансові інвестиції 

188

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

143 839

62 353

Грошові кошти та їх еквіваленти 

24

1 184

Нерозподілений прибуток 

-52 238

- 65 064

Власний капітал 

-50 688

- 63 514

Статутний капітал 

1 550

1 550

Довгострокові зобов'язання 

367 062

302 538

Поточні зобов'язання 

63 891

44 905

Чистий прибуток (збиток) 

12 826

- 15 265

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

15 500

15 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

5

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах АТ, відбудеться у день проведення Загальних зборів АТ з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, станом на 24:00 12.04.2018 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів АТ, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішення Наглядової ради АТ від 01.03.2018 р.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»       Ю.Л. Вальчук

16.03.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «НЕО ВІТА» (далі - «АТ»), що відбудуться 18 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 07.03.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 15 500 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот) штук.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук

26.01.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

 

У зв’язку із значним об’ємом тексту протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», проведених 15.01.2018 р., текст протоколу про підсумки голосування додається у формі окремого вкладення.

 Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Лічильної комісії – Охріменко І.О.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»

Ю.Л. Вальчук

26.01.2018

03.11.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

 

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 30 жовтня 2017 р.

Загальні збори розпочато: о 10-00 годині, закінчено о 12-00 годині за київським часом.

Загальні збори розпочато: о 10-00 годині, закінчено о 12-00 годині за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Дата складення переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», які мають право на участь у Загальних зборах: 24 жовтня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

 

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

   1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
   2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
   3. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

 

Підсумки голосування на Загальних зборах:

1) З першого питання порядку денного:

Автор пропозиції:  Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:           - Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожука Ю.М.

- Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.

 

Вид голосування:   з використанням бюлетенів для голосування.

 

Результати підрахунку голосів щодо першого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

 

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожука Ю.М.

1.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.

Рішення прийнято.

2) З другого питання порядку денного:

Автор пропозиції:  Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:           - Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П.

- Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Вид голосування:   з використанням бюлетенів для голосування.

 

Результати підрахунку голосів щодо другого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

 

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П.

2.2. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

 

3) З третього питання порядку денного:

Автор пропозиції:  Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:           - Затвердити статут АТ в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», та провести його державну реєстрацію.

- Надати Генеральному директору АТ повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами АТ.

 

Вид голосування:   з використанням бюлетенів для голосування.

 

Результати підрахунку голосів щодо одинадцятого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

 

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

3.1. Затвердити статут АТ в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», та провести його державну реєстрацію.

3.1. Надати Генеральному директору АТ, Вальчуку Ю.Л., повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами АТ.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з усіх питань порядку денного:

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, відсутні.

 

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протокол про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Лічильної комісії – Сторожуком Ю.М.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»

Ю.Л. Вальчук

30.10.2017

28.09.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 жовтня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24.10.2017 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24.10.2017 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.

3. Про затвердження статуту АТ в новій редакції та внесення змін до відомостей АТ в ЄДРПОУ.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

   1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожук Ю.М. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.
   2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
   3. По третьому питанню: Затвердити статут АТ в новій редакції згідно актуального переліку акціонерів АТ та у зв'язку з приведенням його у відповідності до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», а також провести його державну реєстрацію. Надати Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 18.09.2017 року.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                                   Ю.Л. Вальчук

18.09.2017


Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА"

2. Код за ЄДРПОУ:

35372603

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, офіс 71

4. Міжміський код, телефон та факс:

+380445028934

5. Електронна поштова адреса:

neovita@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.neo-vita.com.ua/announcements.html

7. Вид особливої інформації:

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 


ІІ. Текст повідомлення
 

Згiдно отриманої 15 вересня 2017 року вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiї, Приватному акцiонерному товариству "НЕО ВIТА" стало вiдомо, що на рахунку власника iменних цiнних паперiв фiзичнiй особi, якiй належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулися змiни. Розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи зменшився з 7750 штук акцiй до 0 штук акцiй. Розмiр частки акцiонера фiзичної особи до змiни розмiру пакета простих iменних акцiй складав 50.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета простих iменних акцiй склав 0.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Згiдно отриманої 15 вересня 2017 року вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiї, пакет акцiй ПрАТ "НЕО ВIТА", що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, був придбаний акцiонером - фiзичною особою. Загальна кiлькiсть придбаних простих iменних акцiй – 7750 штуки, що складає 50.0000% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» до змiни розмiру пакета простих iменних акцiй складав 0.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета простих iменних акцiй склав 50.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.


ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

ПрАТ «НЕО ВІТА»                                                                                                                                       Ю.Л. Вальчук

27.04.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 25 квітня 2017 р.

Загальні збори розпочато: о 10-00 годині, закінчено о 12-00 годині за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Дата складення переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», які мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
 3. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2016 рік.
 4. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2016 рік.
 5. Про затвердження річного звіту АТ за 2016 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 6. Про розподіл прибутку АТ за 2016 рік.
 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 8. Про створення Наглядової ради АТ та затвердження положення про Наглядову раду АТ.
 9. Про обрання членів Наглядової ради АТ.
 10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради АТ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.
 11. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

 

Підсумки голосування на Загальних зборах:

1) З першого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      - Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Гирича О.В.

- Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо першого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Гирича О.В.

1.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.

Рішення прийнято.

2) З другого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:                  Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо другого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

2. Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

3) З третього питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо третього питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

3. Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

Рішення прийнято.

4) З четвертого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      Затвердити звіт незалежного аудитора за 2016 рік.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо четвертого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

4. Затвердити звіт незалежного аудитора за 2016 рік.

Рішення прийнято.

5) З п’ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      Затвердити річний звіт АТ про підсумки роботи за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо п’ятого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

5. Затвердити річний звіт АТ про підсумки роботи за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

Рішення прийнято.

6) З шостого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      - Не розподіляти прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ в 2016 році.

- Направити прибуток на покриття збитків АТ.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо шостого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

6.1. Не розподіляти прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ в 2016 році.

6.2. Направити прибуток на покриття збитків АТ.

Рішення прийнято.

7) З сьомого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      - Надати попередню згоду на укладення значних правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

- Надати повноваження Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. на укладення та підписання відповідних договорів.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо сьомого питання порядку денного:

«ЗА» – 0

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

Рішення не прийнято.

8) З восьмого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      - Створити Наглядову раду АТ у складі 3 (трьох) осіб.

- Затвердити положення про Наглядову раду АТ.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо сьомого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

8.1. Створити Наглядову раду АТ у складі 3 (трьох) осіб.

8.2. Затвердити положення про Наглядову раду АТ.

Рішення прийнято.

9) З дев’ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      Обрати членів Наглядової ради АТ Лозюка Сергія Володимировича, Манишину Людмилу Олександрівну та Давидовську Євгенію Павлівну на строк до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» (до 3 (трьох) років).

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати підрахунку голосів щодо дев’ятого питання порядку денного:

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
в члени Наглядової ради АТ

Кількість голосів, відданих за кандидата, методом кумулятивного голосування

1

Лозюк Сергій Володимирович

15 500

2

Манишина Людмила Олександрівна

15 500

3

Давидовська Євгенія Павлівна

15 500

 

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

9. Обрати членів Наглядової ради АТ Лозюка Сергія Володимировича, Манишину Людмилу Олександрівну та Давидовську Євгенію Павлівну на строк до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» (до 3 (трьох) років).

Рішення прийнято.

10) З десятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      - Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ у запропонованій редакції, встановити, що винагорода не виплачується (договори на безоплатній основі).

- Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Генерального директора АТ, Вальчука Ю.Л.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо десятого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

10.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ у запропонованій редакції, встановити, що винагорода не виплачується (договори на безоплатній основі).

10.2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Генерального директора АТ, Вальчука Ю.Л.

Рішення прийнято.

11) З одинадцятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція:      - Затвердити статут АТ в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», та провести його державну реєстрацію.

- Надати Генеральному директору АТ повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами АТ.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо одинадцятого питання порядку денного:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

11.1. Затвердити статут АТ в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», та провести його державну реєстрацію.

11.1. Надати Генеральному директору АТ, Вальчуку Ю.Л., повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами АТ.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з усіх питань порядку денного: у голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, відсутні.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протокол про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» підписано Головою Лічильної комісії – Гирич О.В.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»

Ю.Л. Вальчук

27.04.2017 р.

26.04.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА»

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА"

2. Код за ЄДРПОУ:

35372603

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, офіс 71

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 5028934

5. Електронна поштова адреса:

neovita@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.neo-vita.com.ua/announcements.html

7. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

25.04.2017р. на чергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "НЕО ВІТА" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 25.04.2017 р.) щодо:

1. Обрання Лозюка Сергiя Володимировича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згiдно з ч.2 ст.32 ЗУ "Про акцiонернi товариства" (до 3-х рокiв). Член Наглядової ради є акцiонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 50%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 20.10.2008 р. по 22.02.2012 р. – Київський мiський психоневрологiчний диспансер № 5, головний лiкар, з 17.11.2014 р. - ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя», провiдний фахiвець iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

2. Обрання Манишиної Людмили Олександрiвни на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згiдно з ч.2 ст.32 ЗУ "Про акцiонернi товариства" (до 3-х рокiв). Член Наглядової ради не володiє акцiями АТ, є представником акцiонера Лозюка С.В. (розмiр пакета акцiй - 50%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «НЕО ВIТА», бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

3. Обрання Давидовської Євгенiї Павлiвни на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згiдно з ч.2 ст.32 ЗУ "Про акцiонернi товариства" (до 3-х рокiв). Член Наглядової ради не володiє акцiями АТ, є представником акцiонера Журавльова М.Б. (розмiр пакета акцiй - 50%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «НЕО ВIТА», Головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 

III. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»

Ю.Л. Вальчук

24.03.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (надалі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 19.04.2017 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

 

Проект порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
 3. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2016 рік.
 4. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2016 рік.
 5. Про затвердження річного звіту АТ за 2016 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 6. Про розподіл прибутку АТ за 2016 рік.
 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 8. Про створення Наглядової ради АТ та затвердження положення про Наглядову раду АТ.
 9. Про обрання членів Наглядової ради АТ.
 10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.
 11. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

380 265

283 929

Основні засоби 

6 572

5 739

Довгострокові фінансові інвестиції 

188

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

143 839

62 353

Грошові кошти та їх еквіваленти 

24

1 184

Нерозподілений прибуток 

-52 238

- 65 064

Власний капітал 

-50 688

- 63 514

Статутний капітал 

1 550

1 550

Довгострокові зобов'язання 

367 062

302 538

Поточні зобов'язання 

63 891

44 905

Чистий прибуток (збиток) 

12 826

- 15 265

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

15 500

15 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

5

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії - Гирича О.В. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».    
 3. По третьому питанню: Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2016 рік.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт незалежного аудитора за 2016 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити річний звіт АТ за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
 6. По шостому питанню: Не розподіляти прибуток, отриманий за результати діяльності в 2016 році. Направити прибуток на покриття збитків АТ.
 7. По сьомому питанню: Надати попередню згоду на укладення значних правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ. Надати повноваження Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. на укладення та підписання відповідних договорів.
 8. По восьмому питанню: Створити Наглядову раду АТ у складі 3 (трьох) осіб та затвердити положення про Наглядову раду АТ.
 9. По дев’ятому питанню: Обрати членів Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».
 10. По десятому питанню: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, встановити розмір їх винагороди; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л.
 11. По одинадцятому питанню: Затвердити статут АТ в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», та провести його державну реєстрацію. Надати Генеральному директору АТ повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих цими Загальними зборами АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено генеральним директором АТ.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку») № 57 від 24.03.2017 р.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»     Ю.Л. Вальчук

 

26.01.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (надалі – АТ) повідомляє, що вiдбулася змiна власників акцій, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцій АТ, згiдно реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого 25 сiчня 2017 року вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України», а саме:

1) Розмiр пакету простих iменних акцiй компанії «ПЕССАРКО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (ідентифікаційний код нерезидента:  НЕ254541; мiсцезнаходження: 13A Карпату, 2108, Англанцiя, м. Нiкосiя, Кiпр) зменшився з 11800 штук акцiй до 0 штук акцiй. Розмiр частки акцiонера «ПЕССАРКО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» до змiни розмiру пакета акцiй складав 76.1290% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав 0.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ;

2)  Розмiр пакету  простих iменних акцiй  ПАТ «IНКАНТ» (код за ЄДРПОУ: 36603206, мiсцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42) зменшився з 2262 штук акцiй до 0 штук акцiй. Розмiр частки акцiонера ПАТ «IНКАНТ» до змiни розмiру пакета акцiй складав 14.5935% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав 0.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ;

3) Пакет  простих iменних  акцiй АТ, що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, був придбаний акцiонером – фізичною особою. Загальна кiлькiсть придбаних простих iменних акцiй – 7750 штук, що складає 50.0000% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав 50.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ.

4)  Пакет простих iменних акцiй АТ, що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, був придбаний акцiонером - фiзичною особою. Загальна кiлькiсть придбаних простих iменних акцiй – 7750 штук, що складає 50.0000% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй склав 50.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій АТ.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»                     Ю.Л. Вальчук

24.03.2016


Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» (далі – АТ) повідомляє: 

Чергові Загальні збори акціонерів АТ відбудуться 25 квітня 2016 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Кловський узвіз, буд. 9/2, оф. 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах, відбудеться у день проведення Загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз, буд. 9/2, оф. 71, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 19 квітня 2016 року.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, – Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Місцезнаходження АТ: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз, буд. 9/2, оф. 71.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.

3. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2015 рік.

4. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2015 рік.

5. Про затвердження річного звіту АТ за 2015 рік, складеного за Міжнародними Стандартами  бухгалтерського обліку.

6. Про покриття збитків АТ за 2015 рік.

7. Про внесення змін до Статуту АТ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

283 929

526 719

Основні засоби 

5 739

20 341

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

62 353

152 710

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 184

13 491

Нерозподілений прибуток 

     - 65 064

- 49 799

Власний капітал 

- 63 514

- 48 249

Статутний капітал 

1 550

1 550

Довгострокові зобов'язання 

302 538

524 605

Поточні зобов'язання 

44 905

50 363

Чистий прибуток (збиток) 

- 15 265

- 28 422

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

15 500

15 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 23.03.2016 р.

 Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»       Ю.Л. Вальчук

 24.03.2016 р.


18.03.2015


Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» (далі – АТ) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів АТ відбудуться 24 квітня 2015 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах, відбудеться у день проведення Загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71,  на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 20 квітня 2015 року.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів: 20 квітня 2015 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами – Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л. Місцезнаходження АТ: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.
 3. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2014 рік.
 4. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2014 рік.
 5. Про затвердження річного звіту АТ за 2014 рік, складеного за Міжнародними Стандартами  бухгалтерського обліку.
 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) АТ за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

526719

790231

Основні засоби 

20341

4912

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість 

81714

507223

Грошові кошти та їх еквіваленти 

13491

10310

Нерозподілений прибуток 

48249

19827

Власний капітал 

0

0

Статутний капітал 

1550

1550

Довгострокові зобов'язання 

485214

789859

Поточні зобов'язання 

50363

20199

Чистий прибуток (збиток) 

-1833,67742

-564,12903

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-1833,67742

-564,12903

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

15500

15500

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

304644,4

642418,8

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

5

Генеральний директор                                   Ю.Л. Вальчук


07.11.2014


ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕО ВІТА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (річний звіт емітента за 2013 рік), що опубліковано в Бюлетені "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81 від 30.04.2014 р. спростовується з зв’язку з виявленою помилкою, щодо несвоєчасного надання даних про зміну аудитора.


30.09.2013


Приватне акціонерне товариство ≪НЕО ВІТА≫ (далі - АТ) повідомляє:

Позачергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 01.11.2013 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів: 28.10.2013 р. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Місцезнаходження АТ: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Порядок денний зборiв:

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ;

2. Про обрання Лічильної комісії АТ;

3. Про уповноваження Генерального директора на здійснення правочину.

Генеральний Директор


01.08.2013


Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» (далі - АТ) повідомляє:

Позачергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 02.09.2013 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів: 27.08.2013 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. 

Місцезнаходження АТ: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Порядок денний зборiв: 

 1. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ;
 2. Про обрання Лічильної комісії АТ;
 3. Про дострокове погашення облігацій серій I, J, емітованих АТ.
 4. Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва збудованих за кошти ПрАТ «НЕО ВІТА» зовнішньобудинкових інженерних мереж водопостачання та каналізування, теплових мереж, мереж зовнішнього освітлення житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі міста Києва.

Генеральний Директор 


19.06.2013


Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» (далі - АТ) повідомляє:

Позачергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 22.07.2013 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів: 16.07.2013 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. 

Місцезнаходження АТ: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Порядок денний зборiв:

 1. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ;
 2. Про обрання Лічильної комісії АТ;
 3. Про дострокове погашення облігацій серій K, L, емітованих АТ.

 Генеральний Директор 


11.04.2013


Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА»  повідомляє про доповнення до порядку денного:

Чергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 22.04.2013 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 71.

Публікація про проведення даних зборів була розміщена 26 березня 2013 р. в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58.

Питання, що будуть додатково включені на розгляд:

 1. Про дострокове погашення облігацій серій G, H, емітованих АТ.
 2. Про відкрите (публічне) розміщення облігацій АТ та затвердження рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій.
 3. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо здійснення відповідних дій при відкритому (публічному) розміщенню облігацій.

 Генеральний Директор 


26.03.2013

Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» повідомляє:

Чергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 22 квітня 2013 року о 10:00 годинi за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2013 р. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами – Генеральний директор Вальчук Ю.Л.

Порядок денний зборiв:

1. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи за 2012 рік.

2. Затвердження Звіту Ревізора за 2012 рік.

3. Затвердження річного звіту за 2012 рік.

4. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «НЕО ВІТА».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період звітний попередній

Усього активів 744 590 614 657

Основні засоби 5 574 346

Довгострокові фінансові інвестиції 49 146 -

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 355 493 193 596

Грошові кошти та їх еквіваленти 59 616 73 141

Нерозподілений прибуток -12 633 -15 485

Власний капітал - -

Статутний капітал 1 550 1 550

Довгострокові зобов'язання 735 280 607 035

Поточні зобов'язання 19 754 21 557

Чистий прибуток (збиток) 2 852 -6 590

Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 550 15 550

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

Генеральний Директор Ю.Л. Вальчук


22.11.2012


Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА" (далі - АТ) повідомляє:

Позачергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 24.12.2012 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 01001, м. Київ, провулок Музейний, 2 В.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: Україна, 01001, м. Київ, провулок Музейний, 2 В.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково - доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів: 18.12.2012 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Місцезнаходження АТ: Україна, 01001, м. Київ, провулок Музейний, 2 В.

Порядок денний зборiв:

 1. Щодо обрання Голови та Секретаря зборів АТ;
 2. Щодо обрання Лічильної комісії АТ;
 3. Щодо зміни місцезнаходження АТ;
 4. Щодо затвердження Статуту АТ у новій редакції.

20.12.2011

На позачергових Загальних Зборах акцiонерiв ПрАТ "НЕО ВIТА", що вiдбулись 20.12.2011 р., розглядались наступнi питання порядку денного:

 1. Про здiйснення викупу емiтованих облiгацiй АТ за iнiцiативою АТ та уповноваження Генерального директора АТ здiйснювати їх викуп.

Рiшення по питаннях прийнятi. Кворум забезпечено.


31.10.2011


На позачергових Загальних Зборах акцiонерiв ПрАТ "НЕО ВIТА", що вiдбулись 31.10.2011 р., розглядались наступнi питання порядку денного:

 1. Про надання згоди Генеральному директору АТ на здiйснення правочину про передачу житлово-офiсного торговельного комплексу або його частини, експлуатуючiй органiзацiї для його обслуговування.
 2. Про вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй АТ.

Рiшення по питаннях прийнятi. Кворум забезпечено.


04.07.2011


На позачергових Загальних Зборах акцiонерiв ПрАТ "НЕО ВIТА", що вiдбулись 04.07.2011 р., розглядались наступнi питання порядку денного:

 1. Щодо скасування посад голови та членiв Наглядової ради ПрАТ «НЕО ВIТА», розiрвання з членами наглядової ради цивiльно-правових договорiв та скасування контролюючого органу Наглядової ради ПрАТ «НЕО ВIТА»;
 2. Щодо скасування посади Ревiзора ПрАТ «НЕО ВIТА» та розiрвання з ним цивiльно-правового договору;
 3. Щодо приведення локально-правових актiв ПрАТ «НЕО ВIТА» у вiдповiднiсть до Статуту ПрАТ «НЕО ВIТА»;
 4. Щодо змiни мiсцезнаходження ПрАТ «НЕО ВIТА»;
 5. Щодо затвердження Статуту ПрАТ «НЕО ВIТА» у новiй редакцiї.

Рiшення по питаннях прийнятi. Кворум забезпечено.


28.04.2011


На чергових Загальних Зборах акцiонерiв ПрАТ "НЕО ВIТА", що вiдбулись 28.04.2011 р., розглядались наступнi питання порядку денного:

 1. Затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки роботи за 2010 рiк.
 2. Затвердження Звiту Ревiзора за 2010 рiк.
 3. Затвердження рiчного звiту Наглядової ради за 2010 рiк.
 4. Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк.
 5. Про розподiл прибутку та збиткiв ПрАТ «НЕО ВIТА».
 6. Про переобрання складу Наглядової ради ПрАТ «НЕО ВIТА».

Рiшення по питаннях прийнятi. Кворум забезпечено.


20.01.2011


Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА" повідомляє:

Чергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 28 квітня 2011 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково - доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25.04.2011р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Порядок денний зборiв:

 1. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи за 2010 рік.
 2. Затвердження Звіту Ревізора за 2010 рік.
 3. Затвердження річного звіту Наглядової ради за 2010 рік.
 4. Затвердження річного звіту за 2010 рік.
 5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "НЕО ВІТА".
 6. Про переобрання складу Наглядової ради ПрАТ "НЕО ВІТА".

/