Органи управління

Органами управління ПрАТ «НЕО ВІТА» (АТ) є:

  1. Загальні Збори акціонерів – є вищим органом АТ.
  2. Наглядова рада – здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та інших посадових осіб АТ.
  3. Генеральний директор – виконавчий  орган АТ, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.

 

Інформація про посадових осіб АТ

Наглядова рада АТ:

1. Голова Наглядової ради АТ – Давидовська Євгенія Павлівна.

Не володiє акцiями АТ, є представником акцiонера Шек Н.С. (розмiр пакета акцiй - 50%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «НЕО ВIТА», Головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

2. Член Наглядової ради АТ – Лозюк Сергiй Володимирович.

Є акцiонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 50%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 20.10.2008 р. по 22.02.2012 р. – Київський мiський психоневрологiчний диспансер № 5, головний лiкар, з 17.11.2014 р. - ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя», провiдний фахiвець iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

3. Член Наглядової ради АТ – Бєлякова Наталія Іванівна.

Не володiє акцiями АТ, є представником акцiонера Шек Н.С. (розмiр пакета акцiй - 50%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «НЕО ВIТА», бухгалтер; ТОВ «БРОК-ЕНЕРГІЯ», бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Генеральний директор – Івченко Євген Васильович.
Здійснює керівництво АТ. Акціями АТ не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.»