Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Вальчук Юрiй Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.10.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35372603
4. Місцезнаходження
01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, оф.71
5. Міжміський код, телефон та факс
0445028934 0445028934
6. Електронна поштова адреса
вiдсутня

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.neo-vita.com.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою X
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
21. Примітки:
У звiтi вiдсутня наступна iнформацiя: 1. Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (облiгацiї товариством не випускались); 2. Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента (похiднi цiннi папери не випускались) 3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (посада корпоративного секретаря на пiдприємствi вiдсутня); 4. Квартальна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (не складалась); 5. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було); 6. Аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї"; 7. Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб (емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АБ 471047
3. Дата проведення державної реєстрації 01.09.2007
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 1550000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 41.20 Будiвництво житлових i нежитлови будiвель, 43.99 ?ншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства Виконавчий орган - Генеральний директор, Загальнi Збори акцiонерiв
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ «ПРАВЕКС – БАНК»
2) МФО банку 380838
3) поточний рахунок 26009799961107
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вальчук Юрiй Леонiдович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 246661
4. Рік народження 1969
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор з будiвництва ЗАТ "НЕО ВIТА".
8. Опис Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що входять до компетенцiї Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Генерального директора належать: прийняття внутрiшнiх нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть АТ; визначення порядку надання звiтiв та заяв; визначення розмiру дивiдендiв, що сплачуються Акцiонерам; органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi АТ; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалiзацiї. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi АТ. Складання та надання квартальних та рiчних звiтiв АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв АТ; укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники АТ; затвердження результатiв розмiщення цiнних паперiв АТ; затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; затвердження внутрiшнiх документiв АТ. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора. Генеральний директор АТ дiє на пiдставi Статуту АТ та має право: з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом, укладати вiд iменi АТ угоди та вчиняти будь-якi правомiрнi дiї, що спрямованi на набуття, змiну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та обов?язкiв АТ; представляти АТ у вiдносинах з пiдприємствами, установами та органiзацiями як в Українi, так i за її межами; приймати рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть АТ; приймати на роботу та звiльняти персонал АТ; розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв АТ; призначати керiвникiв фiлiй та представництв АТ; забезпечувати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу Акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги Акцiонерiв; в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов?язковi для виконання всiма працiвниками АТ; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; за попередньою згодою Загальних зборiв АТ розпоряджатися майном АТ з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом; з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом, пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi АТ. пiдписувати вiд iменi АТ колективний договiр, змiни та доповнення до нього; затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ; Генеральний директор користується всiма iншими правами, якi випливають з необхiдностi оперативного управлiння АТ. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рiшенням Виконавчого органу АТ або рiшенням Загальних зборiв АТ. Генеральний директор АТ звiтує про свою дiяльнiсть Загальним зборам Акцiонерiв i органiзовує виконання їх рiшень. Генеральним директором може бути особа, яка перебуває з АТ у трудових вiдносинах. Генеральний директор АТ несе вiдповiдальнiсть перед АТ за збитки, завданi АТ своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, правочини, договори, угоди тощо, незалежно вiд суми, укладаються вiд iменi АТ лише пiсля отримання згоди Загальних зборiв АТ на їх укладання. З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, правочини, договори, угоди тощо, на суму, яка є рiвною або перевищує 50 000,00 (п?ятдесят тисяч) доларiв США або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, укладаються вiд iменi АТ лише пiсля отримання згоди Загальних зборiв АТ на їх укладання. При реалiзацiї своїх повноважень, що передбаченi Статутом, Генеральний директор АТ зобов?язується отримати письмову згоду Загальних зборiв АТ у випадках: - придбання, вiдчуження чи iншим чином розпорядження будь-яким майном АТ, у тому числi, але не обмежуючись, нерухомим майном АТ; - укладення правочинiв, договорiв, угод про залучення чи надання АТ позик чи кредитiв; - укладення правочинiв, договорiв, угод про надання в заставу, iпотеку майна та майнових прав АТ, або у виглядi iнших гарантiй майна АТ, а також надання будь-яких поручительств чи гарантiй вiд iменi АТ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади в будь-яких пiдприємствах.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринкахпаперiв"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 35917889
4. Місцезнаходження Україна м.Київ, 04107 м. Київ вул.Тропiнiна, 7-Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ №263065
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044)585-42-40 (044)585-42-40
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
1. Найменування Аудиторська фiрма "РЕЙТИНГ- АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
3. Kод за ЄДРПОУ 30687076
4. Місцезнаходження 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4129
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008
7. Міжміський код та телефон/факс (067) 7655801 выдсутнiй
8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
9. Опис ПрАТ "НЕО ВIТА" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження вул. Нижнiй Вал, 17/8, м. Київ, 04071
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591-04-00 (044) 482-52-14
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.12.2008 164/10/1/08 Територiальне управлiння ДКЦПФР в мiстi Києвi та Київськiй областi UA4000018493 Бездокументарні іменні 100.00 15500 1550000.00 100.000
Опис Акцiї мають позабiржовий обiг. Процедуру лiстингу не проходили.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21.04.2016 44/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 287900 Бездокументарні іменні 34441477.00 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 45/2/2016 Нацыонпльна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 287900 Бездокументарні іменні 34441477.00 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 46/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 287900 Бездокументарні іменні 34441477.00 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 47/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 177550 Бездокументарні іменні 21240306.5 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 48/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнниз паперiв та фондового ринку цільові 119.63 177550 Бездокументарні іменні 21240306.5 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 49/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 286500 Бездокументарні іменні 34273995.00 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 50/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 286500 Бездокументарні іменні 34273995.00 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 51/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 286500 Бездокументарні іменні 34273995.00 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 52/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 182550 Бездокументарні іменні 21838456.5 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 53/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 182550 Бездокументарні іменні 21838456.5 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 54/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 182550 Бездокументарні іменні 21838456.5 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
21.04.2016 55/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 119.63 182550 Бездокументарні іменні 21838456.5 0 0 0 02.09.2018
Опис Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України.
13.07.2017 28/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 212400 Бездокументарні іменні 29247480 0 0 0 02.11.2019
Опис -
13.07.2017 29/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 212400 Бездокументарні іменні 29247480 0 0 0 05.11.2019
Опис -
13.07.2017 30/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 212400 Бездокументарні іменні 29247480 0 0 0 06.11.2019
Опис -
13.07.2017 31/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 166700 Бездокументарні іменні 22954590 0 0 0 07.11.2019
Опис -
13.07.2017 32/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 166700 22954590 0 0 0 08.11.2019
Опис -
13.07.2017 33/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 166700 Бездокументарні іменні 22954590 0 0 0 11.11.2019
Опис -
13.07.2017 34/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 166700 Бездокументарні іменні 22954590 0 0 0 12.11.2019
Опис -
13.07.2017 35/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 166700 Бездокументарні іменні 22954590 0 0 0 13.11.2019
Опис -
13.07.2017 36/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 207000 Бездокументарні іменні 28503900 0 0 0 14.11.2019
Опис -
13.07.2017 37/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 207000 Бездокументарні іменні 28503900 0 0 0 15.11.2019
Опис -
13.07.2017 38/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 207000 Бездокументарні іменні 28503900 0 0 0 18.11.2019
Опис -
13.07.2017 39/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 207000 Бездокументарні іменні 28503900 0 0 0 19.11.2019
Опис -
13.07.2017 40/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 209050 Бездокументарні іменні 28786185 0 0 0 20.11.2019
Опис -
13.07.2017 41/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 209050 Бездокументарні іменні 28786185 0 0 0 21.11.2019
Опис -
13.07.2017 42/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 182750 Бездокументарні іменні 25164675 0 0 0 22.11.2019
Опис -
13.07.2017 43/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 182750 Бездокументарні іменні 25164675 0 0 0 25.11.2019
Опис -
13.07.2017 44/2/2017 Нацiональна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 182750 Бездокументарні іменні 25164675 0 0 0 26.11.2019
Опис -
13.07.2017 45/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних папрiв та фондового ринку цільові 137.7 182750 Бездокументарні іменні 25164675 0 0 0 27.11.2019
Опис -
13.07.2017 46/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 182750 Бездокументарні іменні 25164675 0 0 0 28.11.2019
Опис -
13.07.2017 47/2/2017 нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 182750 Бездокументарні іменні 25164675 0 0 0 29.11.2019
Опис -
13.07.2017 48/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 181900 Бездокументарні іменні 25047630 0 0 0 02.12.2019
Опис -
13.07.2017 49/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiннних паперiв та фондового ринку цільові 137.7 181900 Бездокументарні іменні 25047630 0 0 0 03.12.2019
Опис -

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.00 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 600089.00 X X
облiгацiї серiї AQ 06.06.2016 34441.477 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AT 18.05.2016 21240.306 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AX 02.06.2016 34273.995 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AY 01.06.2016 21838.456 0 02.09.2018
облiгацiїсерiї AZ 17.06.2016 21838.456 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AR 18.07.2016 34441.472 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AS 26.07.2016 34441.472 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AU 03.08.2016 21240.306 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AV 03.08.2016 34273.995 0 02.09.2018
облiгацiї серiї AW 17.08.2016 34273.995 0 02.09.2018
облiгацiї серiї BA 06.07.2016 21838.456 0 02.09.2018
облiгацiї серiї BB 18.07.2016 21838.456 0 02.09.2018
облiгацiї серiї ВС 16.08.2017 29247.480 0 02.11.2019
облiгацiї серiї BD 28.09.2017 29247.480 0 05.11.2019
облiгацiї серiї BF 16.08.2017 22954.590 0 07.11.2019
облiгацiї серiї BG 16.08.2017 22954.590 0 08.11.2019
облiгацiї серiї ВО 19.09.2017 28786.185 0 20.11.2019
облiгацiї серiї BQ 21.09.2017 25164.675 0 22.11.2019
облiгацiї серiї BW 26.09.2017 25047.630 0 02.12.2019
облiгацiї серiї ВЕ 29.09.2017 29247.480 0 06.11.2019
облiгацiї серiї ВК 14.09.2017 28503.900 0 14.11.2019
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 80864.0 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 680953.0 X X
Опис: д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" за ЄДРПОУ 35372603
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.10
Середня кількість працівників 9
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01021, м.Київ, Кловський узвiз, буд.9/2, оф.71
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 113766 408790 0
Основні засоби: 1010 6572 6507 0
первісна вартість 1011 8347 8394 0
знос 1012 1775 1887 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 188 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 120526 415297 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 497 1625 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

108228

110578

0
з бюджетом 1135 35122 92191 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36929 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 24 382 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 24 382 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6880 3245 0
Усього за розділом II 1195 187680 208021 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 72058 57635 0
Баланс 1300 380264 680953 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1550 1550 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 52238 54846 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 50688 53296 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 31081 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 335981 600089 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 367062 600089 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 507 472 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1720 1194 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 40367 80011 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 21296 52483 0
Усього за розділом IІІ 1695 63890 134160 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 380264 680953 0

Примітки д/н
Керівник Вальчук Юрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Вальчук Юрiй Леонiдович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" за ЄДРПОУ 35372603
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 977 4541
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

977

4541
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1422 2480
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 23755 ) ( 29185 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 544 ) ( 4246 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 21910 ) ( 26410 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 60445 229100
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 41143 ) ( 165563 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

37127
 збиток 2295 ( 2608 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

37127
 збиток 2355 ( 2608 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2608 37127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 416 284
Відрахування на соціальні заходи 2510 92 63
Амортизація 2515 112 312
Інші операційні витрати 2520 22995 28526
Разом 2550 23615 29185

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Вальчук Юрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Вальчук Юрiй Леонiдович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" за ЄДРПОУ 35372603
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки д/н
Керівник Вальчук Юрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Вальчук Юрiй Леонiдович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" за ЄДРПОУ 35372603
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Вальчук Юрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Вальчук Юрiй Леонiдович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" за ЄДРПОУ 35372603
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Вальчук Юрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Вальчук Юрiй Леонiдович

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Звiт про стан об’єкта нерухомостi
По об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй 4, просп. Возз’єднання 19, вул. Березневiй 12, у Днiпровському районi м. Києва» станом на 30 вересня 2017 року виконанi наступнi роботи :
Дiлянка по просп. Возз’єднання 19:
15 черга :
1 пусковий комплекс – житловий будинок №001а – 46% готовностi (виконано 40% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
2 пусковий комплекс – житловий будинок №001b - 46% готовностi (виконано 40% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
3 пусковий комплекс – житловий будинок №001c – 72% готовностi (виконано 80% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
4 пусковий комплекс – житловий будинок №001d - 72% готовностi (виконано 80% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
5 пусковий комплекс – житловий будинок №001e - 72% готовностi (виконано 80% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
6 пусковий комплекс – житловий будинок №001f - 72% готовностi (виконано 80% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
7 пусковий комплекс – житловий будинок №001g – 85% готовностi (виконано 80% будiвельного об’єму)
8 пусковий комплекс – житловий будинок №001j - 85% готовностi (виконано 80% будiвельного об’єму)
9 пусковий комплекс – житловий будинок №001k - 85% готовностi (виконано 80% будiвельного об’єму)
10 пусковий комплекс – житловий будинок №001m - 85% готовностi (виконано 80% будiвельного об’єму)
11 пусковий комплекс – ТП 1 - 46% готовностi (виконано 40% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
12 пусковий комплекс – ТП-РП - 46% готовностi (виконано 40% вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель, включаючи внутрiшнi перегородки)
13 пусковий комплекс – ТП 2 - 85% готовностi (виконано 80% будiвельного об’єму)
24 черга: житловий будинок №002- 20% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
25 черга: громадський центр – 20% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
Дiлянка по вул. Березневiй 12:
16 черга:
1 пусковий комплекс -житловий будинок №004 – 18% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
2 пусковий комплекс- ТП№3 – 18% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
17 черга:
1 пусковий комплекс – житловий будинок №003а -18% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
2 пусковий комплекс – житловий будинок №003b - 18% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
3 пусковий комплекс – житловий будинок №003c - 18% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
4 пусковий комплекс - ТП№4 -18% готовностi (100% пiдготовлений будiвельний майданчик)
18 черга: житловий будинок №005 – 44% готовностi (40% фактичного виконання вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель)
19 черга: житловий будинок №006 – 31% готовностi (20% фактичного виконання вiд фiзичного об`єму несучого каркасу будiвель)
20 черга:
1 пусковий комплекс – житловий будинок №007а – 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
2 пусковий комплекс – житловий будинок №007b - 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
3 пусковий комплекс – житловий будинок №007c - 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
4 пусковий комплекс - ТП№5 – 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
21 черга: житловий будинок №008 - 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
22 черга:
1 пусковий комплекс – паркiнг №1 (наземний) – 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
2 пусковий комплекс – паркiнг №2-3 (наземний)- 13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
3 пусковий комплекс – паркiнг №4-5 (наземний)-13% готовностi (100% розроблена проектна документацiя)
23 черга: загальноосвiтня школа №014 – 13 % (100% розроблена проектна документацiя)